Κάλυψη χώρου

Κάλυψη κάθε χώρου

  • Κατοικίες
  • Δημόσιοι χώροι
  • Χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος (χώροι εστίασης, σχολεία, αποθήκες τροφίμων)
  • Ξενοδοχεία

Για επαγγελματιές ισχύει τήρηση υγειονομικού φακέλου