Νομοθεσία για τις Απεντομώσεις και Μυοκτονίες

Οι εφαρμογές απεντόμωσης και μυοκτονίας διέπονται από σχετικούς Νόμους. Πρόκειται για διατάξεις της Εθνικής νομοθεσίας, κανόνες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κώδικες της Διεθνούς Νομοθεσίας. Μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία ανά τομέα εφαρμογών είναι:

Διάθεση Βιοκτόνων Προϊόντων στην Αγορά

Αρχικά η διάθεση των γεωργικών φαρμάκων οριζόταν με το Βασιλικό Διάταγμα 374/1967 (ΦΕΚ 114Α). Αργότερα η έγκριση, κυκλοφορία και ο έλεγχος των γεωργικών φαρμάκων ορίστηκε με το Νόμο 721/06.10.1977 (ΦΕΚ 298Α). Σχετικά με την αναπροσαρμογή προστίμων του Νόμου 721, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 308975/2006 (ΦΕΚ 1416Β).

Διάθεση Βιοκτόνων ΠροϊόντωνΣήμερα για να διατεθεί στην αγορά ένα εντομοκτόνο ή τρωκτικοκτόνο σκεύασμα απαιτείται να έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας (ως φυτοπροστατευτικό προϊόν ή ως βιοκτόνο) από την Αρμόδια Αρχή, η οποία για τη χώρα μας είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Οδηγία 91/414/ΕΟΚ, το Προεδρικό Διάταγμα 115/1997 (ΦΕΚ 104Α) και το Νόμο 2538/1997 (ΦΕΚ 242Α).

Όσον αφορά τα βιοκτόνα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην Οδηγία 98/8/ΕΚ και το Προεδρικό Διάταγμα 205/2001 (ΦΕΚ 160Α).

Καταπολέμηση Ξυλοφάγων Εντόμων

Στην Ελλάδα η νομοθεσία για τις προδιαγραφές της ξυλείας είναι σαφείς ως προς την κατάσταση του ξύλου αλλά ασαφείς ως προς τη χρήση του σε κατασκευές. Τα σχετικά με τις προδιαγραφές αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 141/98, το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με τις Οδηγίες 95/44/ΕΚ και 97/46/ΕΚ.

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της ξυλείας που εισάγεται.

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος γενικά, διενεργείται στα εισαγόμενα, παραγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 365/ΦΕΚ 307Α/10-12-2002, το οποίο έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όπως ισχύει, και στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα και στην Ε.Κ.

Νομοθεσία Απεντομώσεων και ΜυοκτονιώνΑρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των ελέγχων είναι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (τα οκτώ Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου) και οι Διευθύνσεις Γεωργίας ή Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται στα σημεία εισόδου ή προορισμού για τα εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, συσκευαστών για τα παραγόμενα και διακινούμενα στη χώρα μας.

Σε ότι αφορά τον έλεγχο ξυλείας, κατά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο πραγματοποιείται:

 • Έλεγχος για την παρουσία εντόμων καραντίνας
 • Βεβαιώνεται ότι η ξυλεία είναι απηλλαγμένη από έντομα (zero tolerance: μηδενική ανοχή)
 • Βεβαιώνονται ότι οι εισαγωγές ξυλείας είναι μόνο χωρίς φλοιό
 • Παρέχεται και εκδίδεται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (Νομαρχίες, Περιφερειακά Κέντρα)
 • Επισημαίνεται οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστηκά της εισαγόμενης ξυλείας είναι διαφορετικά για κάθε χώρα.

Απολυμάνσεις Απολυμαντικά και Βιοκτόνα

Η έγκριση και διάθεση στην αγορά και ο έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 205/ΦΕΚ 160/16.07.2001, που βρίσκεται σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι η αρμόδια αρχή για αρκετούς τύπους απολυμαντικών.

Υγειινή των Τροφίμων

Σε ότι αφορά την υγειινή των τροφίμων και την υποχρεωτική διενέργεια απεντομώσεων και μυοκτονιών σε χώρους επεξεργασίας, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 487/2000 (ΦΕΚ 1219Α), η οποία εκδόθηκε σε εναρμόνιση προς την Κοινοτική Οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης την υποχρεωτική τήρηση του διεθνούς συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Σύστημα Διασφάλισης Υγειινής των Τροφίμων) στους χώρους αυτούς.

Άδειες Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών

Άδειες Καταπολέμησης ΕντόμωνΗ ειδική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους θεσπίστηκε με την Απόφαση 152347/3807/11.05.1981 του Υπουργού Γεωργίας.

Τα σχετικά με τη χορήγηση των αδειών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται από την Εγκύκλιο 175053/15.07.1985 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας.

Επιπλέον με την Υπουργική Απόφαση 183897/01.10.1985 (ΦΕΚ 655Β), θεσπίζεται ειδική άδεια για επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Σήμερα τα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρισης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους περιγράφονται από την ΚΥΑ 323/4883/16.01.2015.

Βασικά σημεία της Νομοθεσιάς

α. Για να διατεθεί στην αγορά και να χρησιμοποιηθεί ένα σκεύασμα πρέπει:

Η δραστική ουσία να είναι εγκεκριμένη σε επίπεδο Ε.Ε.

Η εταιρεία χρειάζεται να υποβάλει φάκελο στην αρμόδια αρχή για να χορηγηθεί έγκριση διάθεσης στην αγορά για το σκεύασμα που περιέχει τη δραστική ουσία.

Η αρμόδια αρχή (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) χορηγεί με Υπουργική Απόφαση την έγκριση διάθεσης στην αγορά αφού μεταξύ άλλων διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χρήσης του προϊόντος.

β. Βασική απαίτηση της νομοθεσίας σε όλες της περιπτώσεις είναι να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται επί της συσκευασίας των σκευασμάτων.

γ. Επιτρέπεται η πώλησή τους, μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στις συσκευασίες πρέπει να υπάρχει η φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

δ. Για την εφαρμογή των σκευασμάτων απαιτούνται:

 • Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών. Η άδεια καταπολέμησης απαιτείται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (οικίες, εργασιακούς χώρους, χώρους παρασκευής τροφίμων)
 • Απαραίτητη προϋπόθεση από τον νόμο είναι ο κάτοχος της άδειας να είναι ή να απασχολεί τουλάχιστον ένα πτυχιούχο ενός από τους παρακάτω τίτλους: Γεωπόνο, Χημικό, Χημικό Μηχανικό κ.α.
 • Ο υπεύθυνος επιστήμονας (Υ.Ε.) δεν πρέπει να έχει άλλη απασχόληση που να απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία.
 • Ο Υ.Ε. παρευρίσκεται και επιβλέπει όλα τα στάδια εφαρμογής.
 • Η άδεια καταπολέμησης δεν δανείζεται, δεν παραχωρείται και κυρίως έχει ευθύνες.

ε. Από το Υπ.Α.Α.Τ πραγματοποιούνται έλεγχοι, όπως:

 • Έλεγχοι σύνθεσης και ετικέτας των σκευασμάτων στην αγορά
 • Έλεγχοι στα συνεργεία απεντομώσεων και μυοκτονιών
 • Έλεγχοι υπολειμμάτων στα παραγόμενα πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης